AEC : การเปิดเสรีการบริการการศึกษา ปี 2558

“การศึกษา” ได้รับการจัดอยู่ในหมวด “การบริการ” ซึ่งปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในเรื่องการเปิดเสรีการบริการการศึกษาแล้วตามข้อผูกพันชุดที่ 7 (Package 7th)

ในส่วนของประเทศไทย ได้ลงนามและตกลงที่จะเปิดเสรีการบริการการศึกษาในปี พ.ศ. 2558 โดยมีรูปแบบต่างๆ ตามตารางที่สรุปไว้ดังนี้ :- Continue reading

ไฟป่า…หรือ ไฟเผา?

“ ไ ฟ ป่ า ” เกิดจากธรรมชาติ…แต่ “ ไ ฟ เ ผ า” เกิดจากคน!

ไ ฟ เ ผ า…นับวันจะเกิด ม า ก ขึ้ น
จนก่อให้เกิดปัญหา ห ม อ ก ค วั น พิ ษ ตามจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ.
Continue reading

Dissent

ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ต ก ต่ า ง…หรือ

การปฏิเสธที่จะเห็นด้วยกับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่. Continue reading

น้ำจ๋า…คน กทม.จ๊ะ

คน กทม.จ๊ะ : “ถ้าปล่อยให้น้ำท่วม กทม. เศรษฐกิจของประเทศชาติจะเสียหาย เพราะเศรษฐกิจของ กทม. ก็คือ เศรษฐกิจของประเทศ!…..”

น้ำจ๋า : “คน กทม.จ๊ะ…เธอจะยอมซับน้ำตาให้คนภาคกลางที่ถูกน้ำท่วมขัง โดยปล่อยให้พวกข้าไหลท่วมผ่าน กทม. ลงสู่อ่าวไทยได้เร็วขึ้น…..”
Continue reading

การเรียนรู้ในระดับ DNA

สิ่งมีชีวิตต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อที่จะ อ ยู่ ร อ ด…

ก า ร ป รั บ ตั ว ทำให้เกิด ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ซึ่งนำไปสู่วิวัฒนาการ…

สิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวได้เหมาะสมที่สุดเท่านั้นที่จะอยู่รอด…

และการปรับตัวต้องอาศัย ก า ร เ รี ย น รู้… Continue reading

วัฒนธรรม (Culture)

  เรามักจะบอกคนรุ่นหลังให้อน​ุรักษ์วัฒนธรรม …แต่ “วัฒนธ​รรม” คืออะไร? …….. เฉลยที่นี่!! ความหมายของ “วัฒนธรรม”

“ครู”

“ค รู คื อ ใ ค ร”…คำถามใกล้ตัวที่คุณครูอาจจะลืมตอบครับ. Continue reading

เรื่องกล้วยๆ

เ รื่ อ ง ก ล้ ว ย ๆ

ช่วยกันคิดด้วยนะครับ. Continue reading

การเลือกตั้ง…ไม่เหมาะกับวัฒนธรรมไทย

เรามีวิธีการเลือกตั้งแบบอื่นที่ “ไม่ต้องเลียนแบบตะวันตก” หรือไม่ ?

สังคมตะวันตกเป็น สั ง ค ม แ บ บ ปั จ เ จ ก บุ ค ค ล ( individualistic society )

แต่สังคมไทยเป็น สั ง ค ม แ บ บ ค ร อ บ ค รั ว ข ย า ย ( collectivistic society ).

เราอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่…คนในหมู่บ้านเป็นพี่น้องกัน,
เป็นลุงเป็นป้า…เป็นน้าเป็นอากัน.
คนไม่รู้จัก…ก็ยังเรียกลุงเรียกป้า, เรียกน้าเรียกอา และเรียกพี่เรียกน้อง

เราควรออกแบบการเลือกตั้งที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย.
Continue reading

นโยบายประชานิยม

น โ ย บ า ย ป ร ะ ช า นิ ย ม…เป็นการ ใ ช้ เ งิ น เ ร า ไปหาเสียง.

…สร้างความนิยมให้กับตนเอง

แต่ใช้ เ งิ น ภ า ษี ของประชาชน.

ภาษีจาก เ งิ น เ ดื อ น ของพวกเรา,

ภาษีจาก สินค้าที่เราซื้อ.
Continue reading